Krzysztof Piontek

DB Energy SA
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu, założyciel DB Energy SA, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem.

Autor 49 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych dotyczących tematyki rynków i instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru ryzyka pozycji w instrumentach finansowych różnych klas, modelowania finansowych szeregów czasowych, wyceny instrumentów pochodnych oraz analizy możliwości strategii arbitrażowych.

Współautor szeregu opinii w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, w tym opinii sądowych w sprawie prawidłowości wyceny instrumentów finansowych (opcje walutowe) i wyceny przedsiębiorstw. Współautor opinii w zakresie przeglądu, oceny i walidacji modeli, metodyk opracowywania modeli oraz ram zarządzania ryzykiem dla obszaru rozliczania i gwarantowania transakcji.