Program GPW Growth

Weź udział w GPW Growth

Program GPW Growth Academy 2019

Edycja 1/2019. Budowanie wartości firmy.

Sesja 1

Wartość z innowacji | Twórcze zarządzanie firmą

Cele zajęć:

 • Wzmocnienie umiejętności kreatywnego podejścia do prowadzenia biznesu
 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień (KAIZEN w praktyce codziennego działania)
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, "poszukujących zmian"
 • Wyjaśnienie sposobów/modeli finansowania innowacji produktowych i procesowych
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia rozwiązań stosowanych w biznesie
 1. 1. Wyzwania innowacyjnej firmy
  • Kilka biznesowych przykładów, które przestrzegają nas, że można przespać swój sukces.
  • Jak skutecznie przygotować się do przyszłości?
  • Zmiana stylu zarządzania w sytuacji rosnącej skali działania.
  • Czego uczą nas klienci? Klient jako źródło nowych pomysłów.
  • Organizacja ucząca się w praktyce. Skąd się bierze innowacyjność?
 2. 2. Osobiste nastawienie do poszukiwania i wdrażania zmian. Skąd czerpać inspiracje?
  • Co ma IKIGAI do prowadzenia biznesu?
  • Kiedy chce nam się myśleć? Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
  • Automotywacja jako klucz do innowacyjnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji nowych zadań.
  • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Jak to robić na co dzień?
 3. 3. Budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w firmie.
  • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności. Jak wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenia współpracowników?
  • Dlaczego czasem nie działa "burza mózgów" i co zrobić, żeby zadziałała?
  • Zasady ułatwiające twórcze myślenie. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
  • Bank twórczych pomysłów - indywidualny i zespołowy.

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

dr Beata Lubos

MPiT

Narzędziownia

Polityka innowacyjności i instrumenty wsparcia innowacji

Sesja 2

Wartość z procesów | Modelowanie procesów - od definiowania celów do kontroli efektywności

Cele zajęć:

 • przygotowanie uczestników do samodzielnego ustalania celów, które będą wspierać realizację celów strategicznych firmy;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnej diagnozy stanu obecnego procesów realizowanych w organizacji;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania pożądanego kształtu procesów organizacyjnych.
 1. 1. . Definiowanie celów organizacji. Praktyczne zastosowanie strategicznej karty wyników
  • Ustalenie celów głównych organizacji i jednostek organizacyjnych
  • Kaskadowanie celów
  • Określanie mierników sukcesu realizowanych procesów (KPI)
 2. 2. Zarządzanie procesami w organizacji. Definiowanie i nadzorowanie realizacji kluczowych procesów w organizacji.
  • Diagnoza stanu obecnego procesów w organizacji (Stan „JEST“)
  • Modelowanie procesów w organizacji – arkusz definiowania procesu
  • Projektowanie przyszłego przebiegu procesów w organizacji (Stan „MA BYĆ“)
  • Narzędzia planistyczne – drzewo przeszkód, drzewo stanu przyszłego
  • Praktyczne wdrożenie nowego przebiegu procesu w organizacji – zagrożenia i przeciwdziałanie
  • Diagnoza negatywnych skutków proponowanego przebiegu procesów – przeciwdziałanie i projektowanie działań zapobiegawczych
  • Budowa skutecznych systemów kontrolnych w firmie. Monitoring strategiczny, taktyczny, operacyjny
 3. 3. Funkcjonalna analiza pracy
  • Diagram funkcjonalnej analizy pracy w organizacji
  • Analiza stanowiska pracy
  • Business Process Management – analiza kompetencji
  • Analiza kwalifikacji. Wpływ naturalnych predyspozycji i doświadczenia na efektywność stanowiska pracy

Prowadzący

Tomasz Wrzesiewski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Paweł Borys

PFR
W spotkaniu wezmą udział Paweł Borys, PFR oraz Eliza Kruczkowska, PFR.

Narzędziownia

Robert Łukomski, Senior Manager, EY

Warsztaty z modelowania i digitalizacji procesów. Platformy no-code i roboty.

Sesja 3

Wartość z kapitału ludzkiego | Zarządzanie zaangażowaniem

Cele zajęć:

 • Wymiana dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim pomiędzy uczestnikami
 • Zrozumienie wpływu własnego stylu zachowań na zaangażowanie pracowników w realizowane zadania
 • Pogłębienie umiejętności wzmacniania zaangażowania ludzi poprzez rozwojowe delegowanie zadań, w sposób dopasowany do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnego
 • Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej według modelu coachingu
 • Budowanie zespołów pod kątem zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy/udziałowców
 1. 1. Podstawy zarządzania kapitałem intelektualnym
  • Jak zarządzać wiedzą pracowników?
  • Składniki kapitału intelektualnego?
  • Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu
  • Kapitał relacyjny i jego znaczenie
 2. 2. Czynniki wpływające na zaangażowanie. Kiedy chce nam się pracować?
  • Kim zarządzasz? Człowiek w pracy - od miesiąca miodowego do wypalenia zawodowego.
  • Jak zbudować kulturę sukcesu w swoim zespole?
  • Strefy energetyczne w zespole. Jak utrzymać się w strefie produktywności?
  • Zachowania menedżera zwiększające efektywność pracy podwładnych
 3. 3. Rola menedżera w zarządzaniu wynikami - dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości podwładnych.
  • Jak postrzegasz innych ludzi? Trzy podejścia – trzy efekty dla zaangażowania
  • Model przywództwa sytuacyjnego: cztery poziomy dojrzałości zawodowej pracownika i zespołu.
  • Empowerment w praktyce. Kiedy i jak delegować uprawnienia podwładnym?
  • Twój preferowany styl kierowania: szanse i zagrożenia dla efektywności Twojej i Twoich ludzi.
 4. 4. Informowanie nastawione na wyniki - narzędzia sprawnego wyznaczania i egzekwowania zadań.
  • Okazywanie uznania jako istotny motywator
  • Typowe błędy w komunikowaniu decyzji
  • Jak mówić o wymaganiach?
  • Zastosowanie coachingu w rozmowach z podwładnymi

Prowadzący

Radosław Jacek Miler

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

prof. Rafał Mrówka

SGH

Narzędziownia

DCC Consulting (FRIS)

Dorota Ceranka-Czajkowska: DIVERSITY MANAGEMENT. Zarządzanie różnorodnością w oparciu o FRIS® Style Myślenia i Działania

Sesja 4

Wartość z kapitału | Pozyskiwanie kapitału na GPW

Cele zajęć:

 • Wyjaśnienie działania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz podstawowych instrumentów tego rynku
 • Kalkulacja kosztu zainwestowanego kapitału na przykładach, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Wyjaśnienie specyfiki i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
 • Przejście przez proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Zaprezentowanie zasad budowania wartości dla założycieli i dawców kapitału na przykładach
 1. 1. Rynki finansowe
  • Podział rynków finansowych
  • Zasady funkcjonowania poszczególnych segmentów
  • Instrumenty rynku finansowego (dłużne, udziałowe, pochodne)
 2. 2. Koszt zainwestowanego kapitału, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
  • Koszt kapitału obcego (kredyt bankowy, obligacje)
  • Stopa wolna od ryzyka i premia za ryzyko
  • Oczekiwana stopa zwrotu wg modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM
  • Koszt kapitału własnego (akcje)
  • Średni ważony koszt kapitału WACC
 3. 3. Specyfika i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
  • Finansowanie długoterminowym kredytem bankowym
  • Finansowanie papierami dłużnymi (publiczna emisja obligacji)
  • Finansowanie kapitałem własnym z rynku niepublicznego (PE/VC)
  • Finansowanie kapitałem własnym z publicznej emisji akcji (IPO)
 4. 4. Proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
  • Pozyskiwanie kapitału obcego w drodze emisji obligacji
  • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji prywatnej (PE, VC)
  • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji akcji na rynku publicznym (IPO)
 5. 5. Budowanie wartości dla założycieli i dawców kapitału na przykładach
  • Analiza rozwoju wybranych spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych
  • Analiza rozwoju wybranych spółek z sektora technologii
  • Kluczowe zasady budowania wartości dla założycieli i dawców kapitału

Prowadzący

Maciej Bombol

GPW

Godzina z ekspertem

Jacek Fotek

GPW

Narzędziownia

prof. Tomasz S. Berent, SGH

Dobra spółka to nie to samo co dobra inwestycja.

Sesja 5

Wartość z odpowiedzialnego działania | Budowanie ładu korporacyjnego firmy

Cele zajęć:

 • wskazanie znaczenia odpowiedzialnego i etycznego prowadzenia biznesu
 • zrozumienie elementów i zasad tworzenia ładu korporacyjnego firmy
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego
 • wskazanie znaczenia wdrażania w firmie zasad etycznych
 1. 1. Czym jest ład korporacyjny?
  • Wymiary ładu korporacyjnego
  • Formalny system zarządzania i jego znaczenie dla polityki ładu korporacyjnego
  • Mapa interesariuszy a ład korporacyjny firmy
 2. 2. Struktura ładu korporacyjnego w firmie
  • Organy spółki i zasady ich działania
  • Transparentne relacje z pracownikami
  • Polityka informacyjna
  • CSR firmy
  • Kodeksy etyczne
 3. 3. Kodeksy dobrych praktyk i ich znaczenie
  • Implementacja dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce
  • Kodeks Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych
  • Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Prowadzący

Bartłomiej Dębek

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Adam Rozwadowski

CM Enel-Med

Narzędziownia

Piotr Grabowski, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Dlaczego strukturyzacja właścicielska jest narzędziem rozwoju firmy i jak właściwe regulacje prawne wspierają budowanie odpowiedzialnego biznesu?

Sesja 6

Wartość z trafnych decyzji | Decyzyjne dylematy menedżera

Cele zajęć:

 • Przedstawienie narzędzi wspierających decyzje biznesowe oraz ćwiczenie ich stosowania na przykładach
 • Rozpoznanie czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływających na (trafność) efektywność podejmowanych decyzji
 • Zdefiniowanie pułapek myślenia ograniczających racjonalność decyzji podejmowanych w biznesie
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych
 1. 1. Proces podejmowania decyzji – wyzwania dla menedżera
  • Podejmowanie decyzji menedżerskich. Od analizy informacji do kontroli efektywności podjętej decyzji
  • Informacyjna podstawa podejmowania decyzji. Jak ocenić przydatność posiadanych informacji?
  • Typowe błędy w procesie podejmowania decyzji menedżerskich i sposoby ich przezwyciężania
  • Uwarunkowania organizacyjne procesu podejmowania decyzji
 2. 2. Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji
  • Konsonans i dysonans poznawczy
  • Wpływ kooperacji na podejmowanie decyzji. Czego nas uczy teoria gier?
  • Teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego i jej praktyczne konsekwencje
  • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana
 3. 3. Styl kierowania a proces podejmowania decyzji
  • Kilka słów o różnych sposobach podejmowania decyzji, wynikających z naszego typu społecznego
  • Co zmniejsza indywidualną skuteczność w procesie podejmowania decyzji?
 4. 4. Synergia w podejmowaniu decyzji zespołowych
  • Czy każdy zespół jest bardziej twórczy niż jednostka? Warunki efektywności decyzji podejmowanych w zespole
  • Jak wykorzystać potencjał współpracowników w procesie podejmowania decyzji?

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Jakub Baran

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
Rozmowę z Jakubem Baranem poprowadzi Ryszard Kruk, były Senior Advisor Enterprise Investors.

Narzędziownia

Wiktoria Jaros, Karol Susicki - Maxie Hill

Procesy decyzyjne a style zachowań na przykładzie narzędzia MaxieDISC®

Sesja 7

Wartość z zarządzania ryzykiem | Zarządzanie ryzykiem

Cele zajęć:

 • Systematyzacja typów ryzyka dla organizacji oraz sposobów ich mapowania
 • Przedstawienie modelu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wyjaśnienie zależności między ryzykiem finansowym, operacyjnym, regulacyjnym i innymi
 • Przedstawienie sposobów tworzenia mechanizmów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji
 • Prezentacja sposobów mitygowania ryzyka w oparciu o wcześniej zdobyte umiejętności w ramach programu
 • Ukazanie miejsca ryzyka operacyjnego w strukturze ryzyk i czynników kształtujących ryzyko operacyjne
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka na przykładach z praktyki działania uczestników
 1. 1. Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w firmie
  • Co to jest ryzyko?
  • Rodzaje i obszary występowania ryzyka
 2. 2. Systemowe podejście do ryzyka w firmie
  • Struktura zarządzania ryzykiem
  • Role i odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem
  • Proces zarządzania ryzykiem
 3. 3. Przeprowadzenie analizy ryzyka
  • Metody szacowania ryzyka
  • Identyfikacja składowych ryzyka
  • Zagrożenia i błędy związane z analizą ryzyka
 4. 4. Optymalizacja ryzyka
  • Zysk a ryzyko
  • Techniki zarządzania ryzykiem
  • Zastosowanie ładu korporacyjnego do zarządzaniem ryzykiem

Prowadzący

Katarzyna Włodarska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

prof. Krzysztof Jajuga

CFA Society Poland

Narzędziownia

dr hab. Tomasz Słoński

Modelowanie wyniku finansowego spółki w warunkach ryzyka

Sesja 8

Wartość z podejścia do rynku | Zarządzanie wartością rynkową firmy

Cele zajęć:

 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych instrumentów, wykorzystywanych w osiąganiu wartości rynkowej z wykorzystaniem strategii marketingowej
 • Wykorzystanie analizy strategicznej oraz koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej do budowania wartości oferty
 • Zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi narzędziami wykorzystywanymi w działaniach marketingowych
 1. 1. Budowanie strategii – zbilansowana karta wyników
  • Cztery perspektywy zbilansowanej karty wyników (klient, finanse, procesy, rozwój)
  • Przekładanie celów operacyjnych na cele strategiczne z wykorzystaniem zbilansowanej karty wyników (BSC)
 2. 2. Marketingowe czynniki budowania wartości firmy
  • Jak zbudować skuteczny plan marketingowy?
  • Silne marki. Jak o nie zadbać?
  • Dobór rynków docelowych.
  • Przewaga różnicująca.
  • Strategiczne relacje z podmiotami otoczenia.
 3. 3. Proces budowania oferty
  • Produkt - obszary decyzji do podjęcia.
  • Marka handlowa. Jak zadbać o jej spójność?
 4. 4. Strategia promocji – rola spójnego komunikatu informacyjnego w budowaniu wartości oferty
  • Czym jest zintegrowana komunikacja marketingowa i jak ją wykorzystać do budowania wartości rynkowej oferty?
  • Narzędzia promocji (wykaz stosowanych instrumentów i specyfika ich stosowania)
  • Tworzenie podstaw strategii kreatywnej kampanii informacyjnej. Znaczenie UPS
 5. 5. Marketing w sieci
  • E-mail marketing
  • Social Media
  • Pozycjonowanie

Prowadzący

dr. Jarosław Wojciech Górski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Piotr Krupa

Prezes Zarządu Kruk S.A.

Narzędziownia

Anna Krajewska, NBS Communications

Co inwestorzy chcą wiedzieć o Twojej spółce? Relacje inwestorskie w praktyce, czyli jak zapewnić efektywny przepływ informacji między spółką giełdową a rynkiem.

Sesja 9

Wartość z zarządzania zmianą | Zarządzanie zmianą

Cele zajęć:

 • wspomaganie wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • doskonalenie umiejętności menedżerów w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • przedstawienie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)
 1. 1. Zmiana – wyzwania dla menedżera
  • Zmiana - rewolucja czy ewolucja?
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym jak im zapobiegać.
  • Efektywność organizacji w procesie zmian
  • Skąd się bierze innowacyjność?
 2. 2. Proces wdrożenia zmian organizacyjnych
  • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
  • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji.
  • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?
 3. 3. Psychospołeczne bariery wdrażania zmian
  • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
  • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
  • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany
 4. 4. Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
  • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
  • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
  • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?
 5. 5. Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian
  • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
  • Mapa kultury organizacyjnej
  • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business
Rozumienie zmieniającego się świata

Godzina z ekspertem

Iwona D. Bartczak

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Przykłady udanych i nieudanych projektów modernizacyjnych w firmach. Czego uczy nas sukces, a czego porażka?

Narzędziownia

Bartosz Radziszewski, Business Dialog

Metodyki i narzędzia pożyteczne w projektach modernizacyjnych w firmach.

Sesja 10

Wartość z osobistego potencjału lidera | Leadership - budowanie autorytetu szefa

Cele zajęć:

 • wzmocnienie wiarygodności osobistej w relacjach biznesowych
 • doskonalenie prowadzenia prezentacji biznesowych w sposób przekonujący i wiarygodny
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców bazujących na doborze argumentów, sposobie zachowania i kompetentnym wyglądzie
 1. 1. Tworzenie własnego wizerunku podczas prezentacji
  • Zasady wyglądu kompetentnego (dobór stroju i atrybutów zwiększających wiarygodność)
  • Postawa, gestykulacja i mimika zwiększająca wiarygodność
  • Doskonalenie przekazu werbalnego. Poznaj siłę swojego głosu
  • Zasady atrakcyjności językowej, skuteczność dwustronnej argumentacji, właściwe stosowanie żartów, porównań i przykładów
 2. 2. Techniki przyciągające uwagę słuchaczy
  • Dopasowanie języka i metod oddziaływania do rozmówców
  • Jak prezentować, by nie uśpić publiczności?
  • Metody zwiększenia siły przekonywania w stosowanych argumentach
  • Podstawy storytellingu
 3. 3. Analiza osobistego potencjału w zakresie wiarygodności osobistej
  • Stworzenie planu działań w zakresie doskonalenia wiarygodności osobistej

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Adam Góral

Asseco

Narzędziownia

Paweł Zielewski, Forbes

Jak dobrze wypadać w mediach. Techniki przekonywania dziennikarzy i odbiorców do swoich racji.