GPW GROWTH 2019

Zobacz relacje z zakończonej edycji 1/2019

statki papierowe

program Akademii GPW GROWTH 2019

Zobacz relacje z zakończonej edycji 1/2019

Sesja 1

Wartość z innowacji

Twórcze zarządzanie firmą

Cele zajęć:
 • Wzmocnienie umiejętności kreatywnego podejścia do prowadzenia biznesu
 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień (KAIZEN w praktyce codziennego działania)
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
 • Wyjaśnienie sposobów/modeli finansowania innowacji produktowych i procesowych
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia rozwiązań stosowanych w biznesie
Prowadzący:
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
dr Beata Lubos

Ministerstwo Rozwoju

Narzędziownia
Polityka innowacyjności i instrumenty wsparcia innowacji

Sesja 2

Wartość z procesów

Modelowanie procesów - od definiowania celów do kontroli efektywności

Cele zajęć:
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego ustalania celów, które będą wspierać realizację celów strategicznych firmy;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnej diagnozy stanu obecnego procesów realizowanych w organizacji;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania pożądanego kształtu procesów organizacyjnych.
Prowadzący
Tomasz Wrzesiewski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Paweł Borys

Polski Fundusz Rozwoju

Narzędziownia
Robert Łukomski

Senior Manager, EY

Sesja 3

Wartość z kapitału ludzkiego

Zarządzanie zaangażowaniem

Cele zajęć:
 • Wymiana dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim pomiędzy uczestnikami
 • Zrozumienie wpływu własnego stylu zachowań na zaangażowanie pracowników w realizowane zadania
 • Pogłębienie umiejętności wzmacniania zaangażowania ludzi poprzez rozwojowe delegowanie zadań, w sposób dopasowany do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnego
 • Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej według modelu coachingu
 • Budowanie zespołów pod kątem zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy/udziałowców
Prowadzący
Radosław Jacek Miler

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
prof. Rafał Mrówka

Szkoła Główna Handlowa

Narzędziownia
Dorota Ceranka - Czajkowska

DCC Consulting

Sesja 4

Wartość z kapitału

Pozyskiwanie kapitału na GPW

Cele zajęć:
 • Wyjaśnienie działania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz podstawowych instrumentów tego rynku
 • Kalkulacja kosztu zainwestowanego kapitału na przykładach, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Wyjaśnienie specyfiki i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
 • Przejście przez proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Zaprezentowanie zasad budowania wartości dla założycieli i dawców kapitału na przykładach
Prowadzący
Maciej Bombol

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Godzina z ekspertem
Jacek Fotek

GPW

Narzędziownia
prof. Tomasz Berent

Szkoła Główna Handlowa

Sesja 5

Watość z odpowiedzialnego działania

Budowanie ładu korporacyjnego firmy

Cele zajęć:
 • wskazanie znaczenia odpowiedzialnego i etycznego prowadzenia biznesu
 • zrozumienie elementów i zasad tworzenia ładu korporacyjnego firmy
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego
 • wskazanie znaczenia wdrażania w firmie zasad etycznych
Prowadzący
Bartłomiej Dębek

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Adam Rozwadowski

CM Enel-Med

Narzędziownia
Piotr Grabowski

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców prawnych

Sesja 6

Wartość z trafnych decyzji

Decyzyjne dylematy menedżera

Cele zajęć:
 • Przedstawienie narzędzi wspierających decyzje biznesowe oraz ćwiczenie ich stosowania na przykładach
 • Rozpoznanie czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływających na (trafność) efektywność podejmowanych decyzji
 • Zdefiniowanie pułapek myślenia ograniczających racjonalność decyzji podejmowanych w biznesie
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Jakub Baran

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Narzędziownia
Podejmowanie decyzji inwestycyjnej.

Sesja 7

Wartość z zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Cele zajęć:
 • Systematyzacja typów ryzyka dla organizacji oraz sposobów ich mapowania
 • Przedstawienie modelu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wyjaśnienie zależności między ryzykiem finansowym, operacyjnym, regulacyjnym i innymi
 • Przedstawienie sposobów tworzenia mechanizmów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji
 • Prezentacja sposobów mitygowania ryzyka w oparciu o wcześniej zdobyte umiejętności w ramach programu
 • Ukazanie miejsca ryzyka operacyjnego w strukturze ryzyk i czynników kształtujących ryzyko operacyjne
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka na przykładach z praktyki działania uczestników
Prowadzący
Katarzyna Włodarska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
prof. Krzysztof Jajuga

CFA Society Poland

Narzędziownia
dr hab. Tomasz Słoński

NBS Communications

Sesja 8

Wartość z podejścia do rynku

Zarządzanie wartością rynkową firmy

Cele zajęć:
 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych instrumentów, wykorzystywanych w osiąganiu wartości rynkowej z wykorzystaniem strategii marketingowej
 • Wykorzystanie analizy strategicznej oraz koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej do budowania wartości oferty
 • Zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi narzędziami wykorzystywanymi w działaniach marketingowych
Prowadzący
dr. Jarosław Wojciech Górski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Piotr Krupa

Prezes Zarządu Kruk S.A.

Narzędziownia
Anna Krajewska

NBS Communications

Sesja 9

Wartość z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą

Cele zajęć:
 • wspomaganie wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • doskonalenie umiejętności menedżerów w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • przedstawienie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Iwona D. Bartczak

Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Narzędziownia
Bartosz Radziszewski

Business Dialog

Sesja 10

Wartość z osobistego potencjału lidera

Leadership - budowanie autorytetu szefa

Cele zajęć:
 • wzmocnienie wiarygodności osobistej w relacjach biznesowych
 • doskonalenie prowadzenia prezentacji biznesowych w sposób przekonujący i wiarygodny
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców bazujących na doborze argumentów, sposobie zachowania i kompetentnym wyglądzie
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Adam Góral

Asseco

Narzędziownia
Paweł Zielewski

Forbes