statki papierowe

Klub absolwenta GPW Growth

Celem Klubu jest budowanie i rozwijanie więzi między Absolwentami GPW Growth oraz propagowanie wiedzy o rynku finansowym i inwestowaniu, a także upowszechnianie i przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych,w szczególności produktów i usług giełdowych wśród Absolwentów GPW Growth.

Pozyskiwanie opinii ma służyć dostosowywaniu usług finansowych do oczekiwań i potrzeb uczestników obrotu, a nawet innowacyjności i rozwoju, a swobodne dyskusje mogą istotnie się do tego przyczyniać.

Otwarta platforma wymiany myśli sprzyja lepszej komunikacji i budowaniu zaufania do rynków i instytucji finansowych, etycznego postępowania profesjonalistów i zaangażowania w kreowaniu przejrzystości działania sektora finansowego.

Działania prowadzone w ramach Klubu

Spotkania inspiracyjno -networkingowe

Wydarzenia specjalne dedykowane członkom Klubu

Spotkania
absolwentów

Imprezy okolicznościowe tj. spotkanie świąteczne czy podsumowanie roku giełdowego

Regularna
komunikacja

Poprzez stronę internetową oraz newslettery

tworzenie możliwości dyskusji

Wymiany poglądów i doświadczeń, nawiązywanie kontaktów biznesowych

statki papierowe

Zasady działalności Klubu Absolwenta GPW Growth


I

Misja Klubu Absolwenta GPW Growth

Misją Klubu Absolwenta GPW Growth (dalej: Klub Absolwenta) jest budowanie i rozwijanie więzi między Absolwentami GPW Growth oraz propagowanie wiedzy o rynku finansowym i inwestowaniu, a także upowszechnianie i przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, w szczególności produktów i usług giełdowych wśród Absolwentów GPW Growth. Otwarta platforma wymiany myśli sprzyja lepszej komunikacji i budowaniu zaufania do rynków i instytucji finansowych, etycznego postępowania profesjonalistów i zaangażowania w kreowaniu przejrzystości działania sektora finansowego. Pozyskiwanie opinii służyć w założeniu ma dostosowywaniu usług finansowych do oczekiwań i potrzeb uczestników obrotu, a nawet innowacyjności i rozwoju, a swobodne dyskusje mogą istotnie się do tego przyczyniać.

II

Organizator Klubu Absolwenta

Organizatorem Klubu Absolwenta jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 82312; posiadająca NIP: 526-025-09-72; o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych – w całości opłaconym; zwana dalej „GPW”.

III

Zasady przynależności do Klubu Absolwenta

 • Absolwentem może być osoba fizyczna, która ukończyła Akademię GPW Growth (program edukacyjny realizowany przez Organizatora Klubu Absolwenta).
 • Zgłoszenie uczestnictwa w Klubie Absolwenta GPW Growth następuje poprzez osobiste wypełnienie formularza zgłoszenia według wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.gpwgrowth.pl w zakładce Klub Absolwenta, potwierdzenie zapoznania się i akceptację Zasad działalności Klubu Absolwenta oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu udziału w Klubie Absolwenta, a następnie przekazanie zgłoszenia w formie dokumentowej w postaci elektronicznej na adres: growth@gpw.pl.

IV

Działania Klubu Absolwenta

 • Działania prowadzone w ramach Klubu Absolwenta to:
  a) spotkania inspiracyjno-networkingowe;
  b) spotkania absolwentów (imprezy okolicznościowe takie jak wigilia czy podsumowanie roku giełdowego);
  c) regularna komunikacja poprzez stronę internetową www.gpwgrowth.pl, zakładka Klub Absolwenta oraz newslettery;
  d) tworzenie możliwości dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych podczas spotkań absolwentów.
 • Szczegółowe informacje na temat organizowanych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej: www.gpwgrowth.pl w zakładce Klub Absolwenta.
 • Wydarzenia organizowane w ramach Klubu Absolwenta mogą być organizowane w formie zdalnej, poprzez udostępnienie ich uczestnikom linku do właściwej platformy internetowej bądź stacjonarnej.
 • Z udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Klubu Absolwenta GPW nie wydaje absolwentom certyfikatów.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane absolwentom w toku zajęć stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z póżn zm.) i podlegają ochronie. Przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części tych utworów bądź rozpowszechnianie ich w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania może podlegać odpowiedzialności karnej.
 • Uczestników wydarzeń organizowanych w ramach Klubu Absolwenta mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia wynikające z regulaminów korzystania z obiektów bądź platform internetowych, w których bądź na których organizowane będą te wydarzenia.
 •  GPW może organizować wydarzenia określone w pkt 1 powyżej samodzielnie bądź za pośrednictwem osób trzecich.

V

Ustalenia końcowe

 • Niniejsze Zasady są ogłaszane poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu Absolwenta i wchodzą w życie z dniem publikacji.
 • Organizator Klubu Absolwenta zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad.
 • Zmiany będą udostępniane na stronie internetowej www.gpwgrowth.pl w zakładce Klub Absolwenta.
 • Organizator Klubu Absolwenta ma prawo do zmiany formy, terminu, miejsca, wartości oraz tematu i osoby prowadzącej, a także odwołania wydarzeń organizowanych w ramach Klubu Absolwenta w każdej chwili, powiadamiając o tym fakcie uczestników. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 • Uczestnik wydarzenia organizowanego w ramach Klubu Absolwenta ma jednak prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora Klubu Absolwenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu wymienionego w ust. 1, w innej formie lub niezawierające wymaganych danych mogą pozostać bez rozpatrzenia. Reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (tj. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, datę szkolenia, tytuł i miejsce szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji GPW może zaproponować uczestnikowi udział w analogicznym wydarzeniu bądź pierwszeństwo w rejestracji na inne wydarzenie organizowane w ramach Klubu Absolwenta. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Organizator Klubu Absolwenta nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych w oparciu o informacje przekazane uczestnikom wydarzeń organizowanych w ramach Klubu Absolwenta, a także innego ich wykorzystania.
 • Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych na podstawie niniejszych Zasad jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w związku ze zgłoszeniem udziału w Klubie Absolwenta jest sąd powszechny w właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Klubu Absolwenta.