CZYM JEST AKADEMIA GPW GROWTH?

Zapraszamy do udziału w unikalnym programie rozwojowym adresowanym do małych i średnich przedsiębiorstw. Od wielu lat GPW pomaga rozwijać się przedsiębiorstwom poprzez pozyskiwanie kapitału na rozwój. Od dziś to także miejsce budowania kompetencji liderów, którzy chcą przenieść swoją firmę na wyższy poziom. Właśnie dla Was powstał program GPW Growth.

WZROST

Uruchomienie nowej energii w podejściu do biznesu i inspiracje do rozwoju.

PRZYWÓDZTWO

Wzmacnianie kompetencji menadżerskich. Wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu.

KAPITAŁ

Zrozumienie czynników/zasobów tworzących wartość firmy (finansowych, ludzkich i organizacyjnych).

RELACJE

Networking z najważniejszymi osobami ze świata polskiego biznesu, promocja własnej firmy w prestiżowym środowisku.

statki papierowe

program Akademii GPW GROWTH 2021

Sesja 1

Wartość z innowacji

Twórcze zarządzanie firmą

Cele zajęć:
 • Wzmocnienie umiejętności kreatywnego podejścia do prowadzenia biznesu
 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień (KAIZEN w praktyce codziennego działania)
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
 • Wyjaśnienie sposobów/modeli finansowania innowacji produktowych i procesowych
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia rozwiązań stosowanych w biznesie
Wyzwania innowacyjnej firmy
 • Kilka biznesowych przykładów, które przestrzegają nas, że można przespać swój sukces
 • Jak skutecznie przygotować się do przyszłości?
 • Zmiana stylu zarządzania w sytuacji rosnącej skali działania.
 • Czego uczą nas klienci? Klient jako źródło nowych pomysłów.
 • Organizacja ucząca się w praktyce. Skąd się bierze innowacyjność?
Osobiste nastawienie do poszukiwania i wdrażania zmian. Skąd czerpać inspiracje?
 • Co ma IKIGAI do prowadzenia biznesu?
 • Kiedy chce nam się myśleć? Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
 • Automotywacja jako klucz do innowacyjnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji nowych zadań.
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Jak to robić na co dzień?
Budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w firmie.
 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności. Jak wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenia współpracowników?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów” i co zrobić, żeby zadziałała?
 • Zasady ułatwiające twórcze myślenie. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 • Bank twórczych pomysłów – indywidualny i zespołowy.
Prowadzący:
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
dr Beata Lubos

Ministerstwo Rozwoju

Rafał Agnieszczak

Narzędziownia
Artur Negri

Sesja 2

Wartość z procesów

Modelowanie procesów - od definiowania celów do kontroli efektywności

Cele zajęć:
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego ustalania celów, które będą wspierać realizację celów strategicznych firmy;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnej diagnozy stanu obecnego procesów realizowanych w organizacji;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania pożądanego kształtu procesów organizacyjnych.
Ustalenie celów głównych organizacji i jednostek organizacyjnych
 • Ustalenie celów głównych organizacji i jednostek organizacyjnych
 • Kaskadowanie celów
 • Określanie mierników sukcesu realizowanych procesów (KPI)
Zarządzanie procesami w organizacji. Definiowanie i nadzorowanie realizacji kluczowych procesów w organizacji
 • Diagnoza stanu obecnego procesów w organizacji (Stan „JEST“)
 • Modelowanie procesów w organizacji – arkusz definiowania procesu
 • Projektowanie przyszłego przebiegu procesów w organizacji (Stan „MA BYĆ“)
 • Narzędzia planistyczne – drzewo przeszkód, drzewo stanu przyszłego
 • Praktyczne wdrożenie nowego przebiegu procesu w organizacji – zagrożenia i przeciwdziałanie
 • Diagnoza negatywnych skutków proponowanego przebiegu procesów – przeciwdziałanie i projektowanie działań zapobiegawczych
 • Budowa skutecznych systemów kontrolnych w firmie. Monitoring strategiczny, taktyczny, operacyjny
Funkcjonalna analiza pracy
 • Diagram funkcjonalnej analizy pracy w organizacji
 • Analiza stanowiska pracy
 • Business Process Management – analiza kompetencji
 • Analiza kwalifikacji. Wpływ naturalnych predyspozycji i doświadczenia na efektywność stanowiska pracy
Prowadzący
Tomasz Wrzesiewski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Leszek Skiba

Pekao S.A.

Paweł Musiał

Narzędziownia
Iwona Edris

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Sesja 3

Wartość z kapitału ludzkiego

Zarządzanie zaangażowaniem

Cele zajęć:
 • Wymiana dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim pomiędzy uczestnikami
 • Zrozumienie wpływu własnego stylu zachowań na zaangażowanie pracowników w realizowane zadania
 • Pogłębienie umiejętności wzmacniania zaangażowania ludzi poprzez rozwojowe delegowanie zadań, w sposób dopasowany do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnego
 • Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej według modelu coachingu
 • Budowanie zespołów pod kątem zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy/udziałowców
Podstawy zarządzania kapitałem intelektualnym
 • Jak zarządzać wiedzą pracowników?
 • Składniki kapitału intelektualnego?
 • Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu
 • Kapitał relacyjny i jego znaczenie
Czynniki wpływające na zaangażowanie. Kiedy chce nam się pracować?
 • Kim zarządzasz? Człowiek w pracy – od miesiąca miodowego do wypalenia zawodowego.
 • Jak zbudować kulturę sukcesu w swoim zespole?
 • Strefy energetyczne w zespole. Jak utrzymać się w strefie produktywności?
 • Zachowania menedżera zwiększające efektywność pracy podwładnych
Rola menedżera w zarządzaniu wynikami - dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości podwładnych.
 • Jak postrzegasz innych ludzi? Trzy podejścia – trzy efekty dla zaangażowania
 • Model przywództwa sytuacyjnego: cztery poziomy dojrzałości zawodowej pracownika i zespołu.
 • Empowerment w praktyce. Kiedy i jak delegować uprawnienia podwładnym?
 • Twój preferowany styl kierowania: szanse i zagrożenia dla efektywności Twojej i Twoich ludzi.
Informowanie nastawione na wyniki - narzędzia sprawnego wyznaczania i egzekwowania zadań.
 • Okazywanie uznania jako istotny motywator
 • Typowe błędy w komunikowaniu decyzji
 • Jak mówić o wymaganiach?
 • Zastosowanie coachingu w rozmowach z podwładnymi
Prowadzący
Radosław Jacek Miler

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
prof. Rafał Mrówka

Szkoła Główna Handlowa

Narzędziownia
Dorota Ceranka - Czajkowska

DCC Consulting

Sesja 4

Wartość z kapitału

Pozyskiwanie kapitału na GPW

Cele zajęć:
 • Wyjaśnienie działania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz podstawowych instrumentów tego rynku
 • Kalkulacja kosztu zainwestowanego kapitału, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Wyjaśnienie specyfiki różnych form finansowania rozwoju
 • Omówienie procesu pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Zaprezentowanie zasad budowania wartości dla założycieli i inwestorów
Rynki finansowe
 • Podział rynków finansowych
 • Zasady funkcjonowania poszczególnych segmentów
 • Instrumenty rynku finansowego (dłużne, udziałowe, pochodne)
Koszt zainwestowanego kapitału, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Koszt kapitału obcego (kredyt bankowy, obligacje)
 • Stopa wolna od ryzyka i premia za ryzyko
 • Oczekiwana stopa zwrotu wg modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM
 • Koszt kapitału własnego (akcje)
Specyfika i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
 • Finansowanie papierami dłużnymi (publiczna emisja obligacji)
 • Finansowanie kapitałem własnym z rynku niepublicznego (PE/VC)
 • Finansowanie kapitałem własnym z publicznej emisji akcji (IPO)
Proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Pozyskiwanie kapitału obcego w drodze publicznej emisji obligacji
 • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji prywatnej (PE, VC)
 • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji akcji na rynku publicznym (IPO)
Budowanie wartości dla założycieli i inwestorów
 • Analiza rozwoju wybranych spółek giełdowych
 • Jak inwestorzy instytucjonalni patrzą na spółki giełdowe? Relacje inwestorskie w praktyce
 • Standardy ESG w budowaniu wartości firmy
Prowadzący
Maciej Bombol

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Godzina z ekspertem
prof. Tomasz Berent

Szkoła Główna Handlowa

Narzędziownia
Michał Głowacki

Baker McKenzie

Sesja 5

Wartość z odpowiedzialnego działania

Budowanie ładu korporacyjnego firmy

Cele zajęć:
 • wskazanie znaczenia odpowiedzialnego i etycznego prowadzenia biznesu
 • zrozumienie elementów i zasad tworzenia ładu korporacyjnego firmy
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego
 • wskazanie znaczenia wdrażania w firmie zasad etycznych
Czym jest ład korporacyjny?
 • Wymiary ładu korporacyjnego
 • Formalny system zarządzania i jego znaczenie dla polityki ładu korporacyjnego
 • Mapa interesariuszy a ład korporacyjny firmy
Struktura ładu korporacyjnego w firmie
 • Organy spółki i zasady ich działania
 • Transparentne relacje z pracownikami
 • Polityka informacyjna
 • CSR firmy
 • Kodeksy etyczne
Kodeksy dobrych praktyk i ich znaczenie
 • Implementacja dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce
 • Kodeks Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych
 • Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Prowadzący
Bartłomiej Dębek

EY Academy of Business

Katarzyna Włodarska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Piotr Krupa

KRUK S.A.

Narzędziownia
Piotr Grabowski

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców prawnych

Sesja 6

Wartość z trafnych decyzji

Decyzyjne dylematy menedżera

Cele zajęć:
 • Przedstawienie narzędzi wspierających decyzje biznesowe oraz ćwiczenie ich stosowania na przykładach
 • Rozpoznanie czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływających na (trafność) efektywność podejmowanych decyzji
 • Zdefiniowanie pułapek myślenia ograniczających racjonalność decyzji podejmowanych w biznesie
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych
Proces podejmowania decyzji – wyzwania dla menedżera
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich. Od analizy informacji do kontroli efektywności podjętej decyzji
 • Informacyjna podstawa podejmowania decyzji. Jak ocenić przydatność posiadanych informacji?
 • Typowe błędy w procesie podejmowania decyzji menedżerskich i sposoby ich przezwyciężania
 • Uwarunkowania organizacyjne procesu podejmowania decyzji
Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji
 • Konsonans i dysonans poznawczy
 • Wpływ kooperacji na podejmowanie decyzji. Czego nas uczy teoria gier?
 • Teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego i jej praktyczne konsekwencje
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana
Styl kierowania a proces podejmowania decyzji
 • Kilka słów o różnych sposobach podejmowania decyzji, wynikających z naszego typu społecznego
 • Co zmniejsza indywidualną skuteczność w procesie podejmowania decyzji?
Synergia w podejmowaniu decyzji zespołowych
 • Czy każdy zespół jest bardziej twórczy niż jednostka? Warunki efektywności decyzji podejmowanych w zespole
 • Jak wykorzystać potencjał współpracowników w procesie podejmowania decyzji?
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Dawid Cycoń

ML System

Narzędziownia
Wiktoria Jaros

Maxie Hill

Karol Susicki

Maxie Hill

Sesja 7

Wartość z podejścia do rynku

Zarządzanie wartością rynkową firmy

Cele zajęć:
 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych instrumentów, wykorzystywanych w osiąganiu wartości rynkowej z wykorzystaniem strategii marketingowej
 • Wykorzystanie analizy strategicznej oraz koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej do budowania wartości oferty
 • Zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi narzędziami wykorzystywanymi w działaniach marketingowych
Budowanie strategii – zbilansowana karta wyników
 • Cztery perspektywy zbilansowanej karty wyników (klient, finanse, procesy, rozwój)
 • Przekładanie celów operacyjnych na cele strategiczne z wykorzystaniem zbilansowanej karty wyników (BSC)
Marketingowe czynniki budowania wartości firmy
 • Jak zbudować skuteczny plan marketingowy?
 • Silne marki. Jak o nie zadbać?
 • Dobór rynków docelowych.
 • Przewaga różnicująca.
 • Strategiczne relacje z podmiotami otoczenia.
Proces budowania oferty
 • Produkt – obszary decyzji do podjęcia.
 • Marka handlowa. Jak zadbać o jej spójność?
Strategia promocji – rola spójnego komunikatu informacyjnego w budowaniu wartości oferty
 • Czym jest zintegrowana komunikacja marketingowa i jak ją wykorzystać do budowania wartości rynkowej oferty?
 • Narzędzia promocji (wykaz stosowanych instrumentów i specyfika ich stosowania)
 • Tworzenie podstaw strategii kreatywnej kampanii informacyjnej. Znaczenie UPS
Marketing w sieci
 • E-mail marketing
 • Social Media
 • Pozycjonowanie
Prowadzący
dr. Jarosław Wojciech Górski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Adam Burak

PKN Orlen

Narzędziownia
Anna Krajewska

NBS Communications

Piotr Wojtaszek

NBS Communications

Sesja 8

Wartość z zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Cele zajęć:
 • Systematyzacja typów ryzyka dla organizacji oraz sposobów ich mapowania
 • Przedstawienie modelu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wyjaśnienie zależności między ryzykiem finansowym, operacyjnym, regulacyjnym i innymi
 • Przedstawienie sposobów tworzenia mechanizmów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji
 • Prezentacja sposobów mitygowania ryzyka w oparciu o wcześniej zdobyte umiejętności w ramach programu
 • Ukazanie miejsca ryzyka operacyjnego w strukturze ryzyk i czynników kształtujących ryzyko operacyjne
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka na przykładach z praktyki działania uczestników
Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w firmie
 • Co to jest ryzyko?
 • Rodzaje i obszary występowania ryzyka
Systemowe podejście do ryzyka w firmie
 • Struktura zarządzania ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Proces zarządzania ryzykiem
Przeprowadzenie analizy ryzyka
 • Metody szacowania ryzyka
 • Identyfikacja składowych ryzyka
 • Zagrożenia i błędy związane z analizą ryzyka
Optymalizacja ryzyka
 • Zysk a ryzyko
 • Techniki zarządzania ryzykiem
 • Zastosowanie ładu korporacyjnego do zarządzaniem ryzykiem
Prowadzący
Sławomir Chmiel

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
prof. Krzysztof Jajuga

CFA Society Poland

Narzędziownia
dr hab. Tomasz Słoński

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Sesja 9

Wartość z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą

Cele zajęć:
 • wspomaganie wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • doskonalenie umiejętności menedżerów w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • przedstawienie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)
Zmiana – wyzwania dla menedżera
 • Zmiana – rewolucja czy ewolucja?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym jak im zapobiegać.
 • Efektywność organizacji w procesie zmian
 • Skąd się bierze innowacyjność?
Proces wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji.
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?
Psychospołeczne bariery wdrażania zmian
 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany
Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?
Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian
 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Iwona D. Bartczak

Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Narzędziownia
Bartosz Radziszewski

Business Dialog

Sesja 10

Wartość z osobistego potencjału lidera

Leadership - budowanie autorytetu szefa

Cele zajęć:
 • wzmocnienie wiarygodności osobistej w relacjach biznesowych
 • doskonalenie prowadzenia prezentacji biznesowych w sposób przekonujący i wiarygodny
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców bazujących na doborze argumentów, sposobie zachowania i kompetentnym wyglądzie
Tworzenie własnego wizerunku podczas prezentacji
 • Zasady wyglądu kompetentnego (dobór stroju i atrybutów zwiększających wiarygodność)
 • Postawa, gestykulacja i mimika zwiększająca wiarygodność
 • Doskonalenie przekazu werbalnego. Poznaj siłę swojego głosu
 • Zasady atrakcyjności językowej, skuteczność dwustronnej argumentacji, właściwe stosowanie żartów, porównań i przykładów
Techniki przyciągające uwagę słuchaczy
 • Dopasowanie języka i metod oddziaływania do rozmówców
 • Jak prezentować, by nie uśpić publiczności?
 • Metody zwiększenia siły przekonywania w stosowanych argumentach
 • Podstawy storytellingu
Analiza osobistego potencjału w zakresie wiarygodności osobistej
 • Stworzenie planu działań w zakresie doskonalenia wiarygodności osobistej
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Jakub Baran

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Narzędziownia
Paweł Zielewski

Forbes

partnerzy

Partner strategiczny

Partner główny

Partner merytoryczny

Honorowy patronat

Partnerzy

Patroni medialni