Start za: 

GPW Growth weź udział w akademii

 

Pomysł na rozwój to dopiero początek

Czym jest GPW Growth Academy?

Zapraszamy do udziału w unikalnym programie rozwojowym adresowanym
do małych i średnich przedsiębiorstw.

Od wielu lat GPW pomagała rozwijać się przedsiębiorstwom poprzez pozyskiwanie kapitału na rozwój. Od dziś to także miejsce budowania kompetencji liderów, którzy chcą przenieść swoją firmę na wyższy poziom.

Właśnie dla Was powstał program GPW Growth.

Czy ten program jest dla Ciebie?

 • Czujesz, że potencjał firmy nie jest w pełni wykorzystany? Masz ambicje sięgać wyżej, zdobywać nowe rynki, kreować rozwiązania, a nie tylko naśladować innych? Pokażemy Ci jak możesz przygotować Twoje przedsiębiorstwo do skoku. Dowiesz się jak działać i jakie narzędzia wykorzystywać, a do tego poznasz grupę ludzi myślących podobnie. Spotkasz liderów biznesu, którzy podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami. Dowiesz się jak przygotować firmę do pozyskania kapitału i jak ten kapitał efektywnie wykorzystać, żeby osiągnąć sukces. Jak pociągnąć za sobą ludzi aby chcieli wyruszyć z Tobą na wyprawę. Pokażemy Ci jak stworzyć mapy, aby w czasie tej wyprawy wybrać najlepszą ścieżkę.

Wzrost

Uruchomienie nowej energii w podejściu do biznesu i inspiracje do rozwoju

Przywództwo

Wzmacnianie kompetencji menadżerskich.
Wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu.

Kapitał

Zrozumienie czynników/zasobów tworzących wartość firmy (finansowych, ludzkich i organizacyjnych)

Relacje

Networking z najważniejszymi osobami ze świata polskiego biznesu, promocja własnej firmy w prestiżowym środowisku.

Program GPW Growth Academy 2019

Edycja 1/2019. Budowanie wartości firmy.

Sesja 1

Wartość z innowacji | Twórcze zarządzanie firmą

Cele zajęć:

 • Wzmocnienie umiejętności kreatywnego podejścia do prowadzenia biznesu
 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień (KAIZEN w praktyce codziennego działania)
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, "poszukujących zmian"
 • Wyjaśnienie sposobów/modeli finansowania innowacji produktowych i procesowych
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia rozwiązań stosowanych w biznesie
 1. 1. Wyzwania innowacyjnej firmy
  • Kilka biznesowych przykładów, które przestrzegają nas, że można przespać swój sukces.
  • Jak skutecznie przygotować się do przyszłości?
  • Zmiana stylu zarządzania w sytuacji rosnącej skali działania.
  • Czego uczą nas klienci? Klient jako źródło nowych pomysłów.
  • Organizacja ucząca się w praktyce. Skąd się bierze innowacyjność?
 2. 2. Osobiste nastawienie do poszukiwania i wdrażania zmian. Skąd czerpać inspiracje?
  • Co ma IKIGAI do prowadzenia biznesu?
  • Kiedy chce nam się myśleć? Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
  • Automotywacja jako klucz do innowacyjnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji nowych zadań.
  • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Jak to robić na co dzień?
 3. 3. Budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w firmie.
  • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności. Jak wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenia współpracowników?
  • Dlaczego czasem nie działa "burza mózgów" i co zrobić, żeby zadziałała?
  • Zasady ułatwiające twórcze myślenie. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
  • Bank twórczych pomysłów - indywidualny i zespołowy.

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

dr Beata Lubos

MPiT

Narzędziownia

Polityka innowacyjności i instrumenty wsparcia innowacji

Sesja 2

Wartość z procesów | Modelowanie procesów - od definiowania celów do kontroli efektywności

Cele zajęć:

 • przygotowanie uczestników do samodzielnego ustalania celów, które będą wspierać realizację celów strategicznych firmy;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnej diagnozy stanu obecnego procesów realizowanych w organizacji;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania pożądanego kształtu procesów organizacyjnych.
 1. 1. . Definiowanie celów organizacji. Praktyczne zastosowanie strategicznej karty wyników
  • Ustalenie celów głównych organizacji i jednostek organizacyjnych
  • Kaskadowanie celów
  • Określanie mierników sukcesu realizowanych procesów (KPI)
 2. 2. Zarządzanie procesami w organizacji. Definiowanie i nadzorowanie realizacji kluczowych procesów w organizacji.
  • Diagnoza stanu obecnego procesów w organizacji (Stan „JEST“)
  • Modelowanie procesów w organizacji – arkusz definiowania procesu
  • Projektowanie przyszłego przebiegu procesów w organizacji (Stan „MA BYĆ“)
  • Narzędzia planistyczne – drzewo przeszkód, drzewo stanu przyszłego
  • Praktyczne wdrożenie nowego przebiegu procesu w organizacji – zagrożenia i przeciwdziałanie
  • Diagnoza negatywnych skutków proponowanego przebiegu procesów – przeciwdziałanie i projektowanie działań zapobiegawczych
  • Budowa skutecznych systemów kontrolnych w firmie. Monitoring strategiczny, taktyczny, operacyjny
 3. 3. Funkcjonalna analiza pracy
  • Diagram funkcjonalnej analizy pracy w organizacji
  • Analiza stanowiska pracy
  • Business Process Management – analiza kompetencji
  • Analiza kwalifikacji. Wpływ naturalnych predyspozycji i doświadczenia na efektywność stanowiska pracy

Prowadzący

Tomasz Wrzesiewski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Paweł Borys

PFR
W spotkaniu wezmą udział Paweł Borys, PFR oraz Eliza Kruczkowska, PFR.

Narzędziownia

Robert Łukomski, Senior Manager, EY

Warsztaty z modelowania i digitalizacji procesów. Platformy no-code i roboty.

Sesja 3

Wartość z kapitału ludzkiego | Zarządzanie zaangażowaniem

Cele zajęć:

 • Wymiana dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim pomiędzy uczestnikami
 • Zrozumienie wpływu własnego stylu zachowań na zaangażowanie pracowników w realizowane zadania
 • Pogłębienie umiejętności wzmacniania zaangażowania ludzi poprzez rozwojowe delegowanie zadań, w sposób dopasowany do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnego
 • Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej według modelu coachingu
 • Budowanie zespołów pod kątem zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy/udziałowców
 1. 1. Podstawy zarządzania kapitałem intelektualnym
  • Jak zarządzać wiedzą pracowników?
  • Składniki kapitału intelektualnego?
  • Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu
  • Kapitał relacyjny i jego znaczenie
 2. 2. Czynniki wpływające na zaangażowanie. Kiedy chce nam się pracować?
  • Kim zarządzasz? Człowiek w pracy - od miesiąca miodowego do wypalenia zawodowego.
  • Jak zbudować kulturę sukcesu w swoim zespole?
  • Strefy energetyczne w zespole. Jak utrzymać się w strefie produktywności?
  • Zachowania menedżera zwiększające efektywność pracy podwładnych
 3. 3. Rola menedżera w zarządzaniu wynikami - dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości podwładnych.
  • Jak postrzegasz innych ludzi? Trzy podejścia – trzy efekty dla zaangażowania
  • Model przywództwa sytuacyjnego: cztery poziomy dojrzałości zawodowej pracownika i zespołu.
  • Empowerment w praktyce. Kiedy i jak delegować uprawnienia podwładnym?
  • Twój preferowany styl kierowania: szanse i zagrożenia dla efektywności Twojej i Twoich ludzi.
 4. 4. Informowanie nastawione na wyniki - narzędzia sprawnego wyznaczania i egzekwowania zadań.
  • Okazywanie uznania jako istotny motywator
  • Typowe błędy w komunikowaniu decyzji
  • Jak mówić o wymaganiach?
  • Zastosowanie coachingu w rozmowach z podwładnymi

Prowadzący

Radosław Jacek Miler

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

prof. Rafał Mrówka

SGH

Narzędziownia

DCC Consulting (FRIS)

Dorota Ceranka-Czajkowska: DIVERSITY MANAGEMENT. Zarządzanie różnorodnością w oparciu o FRIS® Style Myślenia i Działania

Sesja 4

Wartość z kapitału | Pozyskiwanie kapitału na GPW

Cele zajęć:

 • Wyjaśnienie działania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz podstawowych instrumentów tego rynku
 • Kalkulacja kosztu zainwestowanego kapitału na przykładach, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Wyjaśnienie specyfiki i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
 • Przejście przez proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Zaprezentowanie zasad budowania wartości dla założycieli i dawców kapitału na przykładach
 1. 1. Rynki finansowe
  • Podział rynków finansowych
  • Zasady funkcjonowania poszczególnych segmentów
  • Instrumenty rynku finansowego (dłużne, udziałowe, pochodne)
 2. 2. Koszt zainwestowanego kapitału, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
  • Koszt kapitału obcego (kredyt bankowy, obligacje)
  • Stopa wolna od ryzyka i premia za ryzyko
  • Oczekiwana stopa zwrotu wg modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM
  • Koszt kapitału własnego (akcje)
  • Średni ważony koszt kapitału WACC
 3. 3. Specyfika i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
  • Finansowanie długoterminowym kredytem bankowym
  • Finansowanie papierami dłużnymi (publiczna emisja obligacji)
  • Finansowanie kapitałem własnym z rynku niepublicznego (PE/VC)
  • Finansowanie kapitałem własnym z publicznej emisji akcji (IPO)
 4. 4. Proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
  • Pozyskiwanie kapitału obcego w drodze emisji obligacji
  • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji prywatnej (PE, VC)
  • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji akcji na rynku publicznym (IPO)
 5. 5. Budowanie wartości dla założycieli i dawców kapitału na przykładach
  • Analiza rozwoju wybranych spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych
  • Analiza rozwoju wybranych spółek z sektora technologii
  • Kluczowe zasady budowania wartości dla założycieli i dawców kapitału

Prowadzący

Maciej Bombol

GPW

Godzina z ekspertem

Jacek Fotek

GPW

Narzędziownia

prof. Tomasz S. Berent, SGH

Dobra spółka to nie to samo co dobra inwestycja.

Sesja 5

Wartość z odpowiedzialnego działania | Budowanie ładu korporacyjnego firmy

Cele zajęć:

 • wskazanie znaczenia odpowiedzialnego i etycznego prowadzenia biznesu
 • zrozumienie elementów i zasad tworzenia ładu korporacyjnego firmy
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego
 • wskazanie znaczenia wdrażania w firmie zasad etycznych
 1. 1. Czym jest ład korporacyjny?
  • Wymiary ładu korporacyjnego
  • Formalny system zarządzania i jego znaczenie dla polityki ładu korporacyjnego
  • Mapa interesariuszy a ład korporacyjny firmy
 2. 2. Struktura ładu korporacyjnego w firmie
  • Organy spółki i zasady ich działania
  • Transparentne relacje z pracownikami
  • Polityka informacyjna
  • CSR firmy
  • Kodeksy etyczne
 3. 3. Kodeksy dobrych praktyk i ich znaczenie
  • Implementacja dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce
  • Kodeks Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych
  • Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Prowadzący

Bartłomiej Dębek

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Adam Rozwadowski

CM Enel-Med

Narzędziownia

Piotr Grabowski, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Dlaczego strukturyzacja właścicielska jest narzędziem rozwoju firmy i jak właściwe regulacje prawne wspierają budowanie odpowiedzialnego biznesu?

Sesja 6

Wartość z trafnych decyzji | Decyzyjne dylematy menedżera

Cele zajęć:

 • Przedstawienie narzędzi wspierających decyzje biznesowe oraz ćwiczenie ich stosowania na przykładach
 • Rozpoznanie czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływających na (trafność) efektywność podejmowanych decyzji
 • Zdefiniowanie pułapek myślenia ograniczających racjonalność decyzji podejmowanych w biznesie
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych
 1. 1. Proces podejmowania decyzji – wyzwania dla menedżera
  • Podejmowanie decyzji menedżerskich. Od analizy informacji do kontroli efektywności podjętej decyzji
  • Informacyjna podstawa podejmowania decyzji. Jak ocenić przydatność posiadanych informacji?
  • Typowe błędy w procesie podejmowania decyzji menedżerskich i sposoby ich przezwyciężania
  • Uwarunkowania organizacyjne procesu podejmowania decyzji
 2. 2. Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji
  • Konsonans i dysonans poznawczy
  • Wpływ kooperacji na podejmowanie decyzji. Czego nas uczy teoria gier?
  • Teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego i jej praktyczne konsekwencje
  • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana
 3. 3. Styl kierowania a proces podejmowania decyzji
  • Kilka słów o różnych sposobach podejmowania decyzji, wynikających z naszego typu społecznego
  • Co zmniejsza indywidualną skuteczność w procesie podejmowania decyzji?
 4. 4. Synergia w podejmowaniu decyzji zespołowych
  • Czy każdy zespół jest bardziej twórczy niż jednostka? Warunki efektywności decyzji podejmowanych w zespole
  • Jak wykorzystać potencjał współpracowników w procesie podejmowania decyzji?

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Jakub Baran

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
Rozmowę z Jakubem Baranem poprowadzi Ryszard Kruk, były Senior Advisor Enterprise Investors.

Narzędziownia

Wiktoria Jaros, Karol Susicki - Maxie Hill

Procesy decyzyjne a style zachowań na przykładzie narzędzia MaxieDISC®

Sesja 7

Wartość z zarządzania ryzykiem | Zarządzanie ryzykiem

Cele zajęć:

 • Systematyzacja typów ryzyka dla organizacji oraz sposobów ich mapowania
 • Przedstawienie modelu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wyjaśnienie zależności między ryzykiem finansowym, operacyjnym, regulacyjnym i innymi
 • Przedstawienie sposobów tworzenia mechanizmów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji
 • Prezentacja sposobów mitygowania ryzyka w oparciu o wcześniej zdobyte umiejętności w ramach programu
 • Ukazanie miejsca ryzyka operacyjnego w strukturze ryzyk i czynników kształtujących ryzyko operacyjne
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka na przykładach z praktyki działania uczestników
 1. 1. Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w firmie
  • Co to jest ryzyko?
  • Rodzaje i obszary występowania ryzyka
 2. 2. Systemowe podejście do ryzyka w firmie
  • Struktura zarządzania ryzykiem
  • Role i odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem
  • Proces zarządzania ryzykiem
 3. 3. Przeprowadzenie analizy ryzyka
  • Metody szacowania ryzyka
  • Identyfikacja składowych ryzyka
  • Zagrożenia i błędy związane z analizą ryzyka
 4. 4. Optymalizacja ryzyka
  • Zysk a ryzyko
  • Techniki zarządzania ryzykiem
  • Zastosowanie ładu korporacyjnego do zarządzaniem ryzykiem

Prowadzący

Katarzyna Włodarska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

prof. Krzysztof Jajuga

CFA Society Poland

Narzędziownia

dr hab. Tomasz Słoński

Modelowanie wyniku finansowego spółki w warunkach ryzyka

Sesja 8

Wartość z podejścia do rynku | Zarządzanie wartością rynkową firmy

Cele zajęć:

 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych instrumentów, wykorzystywanych w osiąganiu wartości rynkowej z wykorzystaniem strategii marketingowej
 • Wykorzystanie analizy strategicznej oraz koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej do budowania wartości oferty
 • Zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi narzędziami wykorzystywanymi w działaniach marketingowych
 1. 1. Budowanie strategii – zbilansowana karta wyników
  • Cztery perspektywy zbilansowanej karty wyników (klient, finanse, procesy, rozwój)
  • Przekładanie celów operacyjnych na cele strategiczne z wykorzystaniem zbilansowanej karty wyników (BSC)
 2. 2. Marketingowe czynniki budowania wartości firmy
  • Jak zbudować skuteczny plan marketingowy?
  • Silne marki. Jak o nie zadbać?
  • Dobór rynków docelowych.
  • Przewaga różnicująca.
  • Strategiczne relacje z podmiotami otoczenia.
 3. 3. Proces budowania oferty
  • Produkt - obszary decyzji do podjęcia.
  • Marka handlowa. Jak zadbać o jej spójność?
 4. 4. Strategia promocji – rola spójnego komunikatu informacyjnego w budowaniu wartości oferty
  • Czym jest zintegrowana komunikacja marketingowa i jak ją wykorzystać do budowania wartości rynkowej oferty?
  • Narzędzia promocji (wykaz stosowanych instrumentów i specyfika ich stosowania)
  • Tworzenie podstaw strategii kreatywnej kampanii informacyjnej. Znaczenie UPS
 5. 5. Marketing w sieci
  • E-mail marketing
  • Social Media
  • Pozycjonowanie

Prowadzący

dr. Jarosław Wojciech Górski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Piotr Krupa

Prezes Zarządu Kruk S.A.

Narzędziownia

Anna Krajewska, NBS Communications

Co inwestorzy chcą wiedzieć o Twojej spółce? Relacje inwestorskie w praktyce, czyli jak zapewnić efektywny przepływ informacji między spółką giełdową a rynkiem.

Sesja 9

Wartość z zarządzania zmianą | Zarządzanie zmianą

Cele zajęć:

 • wspomaganie wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • doskonalenie umiejętności menedżerów w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • przedstawienie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)
 1. 1. Zmiana – wyzwania dla menedżera
  • Zmiana - rewolucja czy ewolucja?
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym jak im zapobiegać.
  • Efektywność organizacji w procesie zmian
  • Skąd się bierze innowacyjność?
 2. 2. Proces wdrożenia zmian organizacyjnych
  • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
  • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji.
  • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?
 3. 3. Psychospołeczne bariery wdrażania zmian
  • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
  • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
  • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany
 4. 4. Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
  • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
  • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
  • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?
 5. 5. Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian
  • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
  • Mapa kultury organizacyjnej
  • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business
Rozumienie zmieniającego się świata

Godzina z ekspertem

Iwona D. Bartczak

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Przykłady udanych i nieudanych projektów modernizacyjnych w firmach. Czego uczy nas sukces, a czego porażka?

Narzędziownia

Bartosz Radziszewski, Business Dialog

Metodyki i narzędzia pożyteczne w projektach modernizacyjnych w firmach.

Sesja 10

Wartość z osobistego potencjału lidera | Leadership - budowanie autorytetu szefa

Cele zajęć:

 • wzmocnienie wiarygodności osobistej w relacjach biznesowych
 • doskonalenie prowadzenia prezentacji biznesowych w sposób przekonujący i wiarygodny
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców bazujących na doborze argumentów, sposobie zachowania i kompetentnym wyglądzie
 1. 1. Tworzenie własnego wizerunku podczas prezentacji
  • Zasady wyglądu kompetentnego (dobór stroju i atrybutów zwiększających wiarygodność)
  • Postawa, gestykulacja i mimika zwiększająca wiarygodność
  • Doskonalenie przekazu werbalnego. Poznaj siłę swojego głosu
  • Zasady atrakcyjności językowej, skuteczność dwustronnej argumentacji, właściwe stosowanie żartów, porównań i przykładów
 2. 2. Techniki przyciągające uwagę słuchaczy
  • Dopasowanie języka i metod oddziaływania do rozmówców
  • Jak prezentować, by nie uśpić publiczności?
  • Metody zwiększenia siły przekonywania w stosowanych argumentach
  • Podstawy storytellingu
 3. 3. Analiza osobistego potencjału w zakresie wiarygodności osobistej
  • Stworzenie planu działań w zakresie doskonalenia wiarygodności osobistej

Prowadzący

Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Adam Góral

Asseco

Narzędziownia

Paweł Zielewski, Forbes

Jak dobrze wypadać w mediach. Techniki przekonywania dziennikarzy i odbiorców do swoich racji.

Partner strategiczny

Partner główny

Patronat

Partner merytoryczny

Patroni medialni

Partnerzy

Weź udział w Akademii GPW Growth

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij zapytanie, a skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o warunkach i kosztach udziału w Akademii GPW Growth.

WEŹ UDZIAŁ W AKADEMII GPW GROWTH