CZYM JEST AKADEMIA GPW GROWTH?

Akademia to unikalny program szkoleniowy, który jest skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności menedżerskich oraz dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu odpowiedzialnego zarządzania firmą. Motywem przewodnim Akademii jest wartość, która płynie nie tylko z kapitału, ale również z osobistego potencjału lidera, kapitału ludzkiego, innowacji, zarządzania zmianą oraz dobrze zbudowanych relacji biznesowych i interpersonalnych. Od wielu lat GPW pomaga rozwijać się przedsiębiorstwom poprzez pozyskiwanie kapitału na rozwój. GPW to także miejsce budowania kompetencji liderów, którzy chcą przenieść swoją firmę na wyższy poziom. Zapraszamy do udziału w unikalnym programie rozwojowym adresowanym do właścicieli oraz prezesów małych i średnich przedsiębiorstw.

WZROST

Uruchomienie nowej energii w podejściu do biznesu i inspiracje do rozwoju.

PRZYWÓDZTWO

Wzmacnianie kompetencji menadżerskich. Wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu.

KAPITAŁ

Zrozumienie czynników/zasobów tworzących wartość firmy (finansowych, ludzkich i organizacyjnych).

RELACJE

Networking z najważniejszymi osobami ze świata polskiego biznesu, promocja własnej firmy w prestiżowym środowisku.

statki papierowe

program Akademii GPW GROWTH 2022

Sesja 1

Wartość z innowacji

Twórcze zarządzanie firmą (21-22.10.2022)

Cele zajęć:
 • Wzmocnienie umiejętności kreatywnego podejścia do prowadzenia biznesu
 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień (KAIZEN w praktyce codziennego działania)
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
 • Wyjaśnienie sposobów/modeli finansowania innowacji produktowych i procesowych
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia rozwiązań stosowanych w biznesie
Wyzwania innowacyjnej firmy
 • Kilka biznesowych przykładów, które przestrzegają nas, że można przespać swój sukces
 • Jak skutecznie przygotować się do przyszłości?
 • Zmiana stylu zarządzania w sytuacji rosnącej skali działania.
 • Czego uczą nas klienci? Klient jako źródło nowych pomysłów.
 • Organizacja ucząca się w praktyce. Skąd się bierze innowacyjność?
Osobiste nastawienie do poszukiwania i wdrażania zmian. Skąd czerpać inspiracje?
 • Co ma IKIGAI do prowadzenia biznesu?
 • Kiedy chce nam się myśleć? Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
 • Automotywacja jako klucz do innowacyjnego myślenia, pokonywania trudności zawodowych i skutecznej realizacji nowych zadań.
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Jak to robić na co dzień?
Budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w firmie.
 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności. Jak wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenia współpracowników?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów” i co zrobić, żeby zadziałała?
 • Zasady ułatwiające twórcze myślenie. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 • Bank twórczych pomysłów – indywidualny i zespołowy.
Prowadzący:
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Grzegorz Brona

Creotech Instruments

Narzędziownia
Artur Negri

Sesja 2

Wartość z procesów

Modelowanie procesów (18-19.11.2022)

Cele zajęć:
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego ustalania celów, które będą wspierać realizację celów strategicznych firmy;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnej diagnozy stanu obecnego procesów realizowanych w organizacji;
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania pożądanego kształtu procesów organizacyjnych.
Ustalenie celów głównych organizacji i jednostek organizacyjnych
 • Ustalenie celów głównych organizacji i jednostek organizacyjnych
 • Kaskadowanie celów
 • Określanie mierników sukcesu realizowanych procesów (KPI)
Zarządzanie procesami w organizacji. Definiowanie i nadzorowanie realizacji kluczowych procesów w organizacji
 • Diagnoza stanu obecnego procesów w organizacji (Stan „JEST“)
 • Modelowanie procesów w organizacji – arkusz definiowania procesu
 • Projektowanie przyszłego przebiegu procesów w organizacji (Stan „MA BYĆ“)
 • Narzędzia planistyczne – drzewo przeszkód, drzewo stanu przyszłego
 • Praktyczne wdrożenie nowego przebiegu procesu w organizacji – zagrożenia i przeciwdziałanie
 • Diagnoza negatywnych skutków proponowanego przebiegu procesów – przeciwdziałanie i projektowanie działań zapobiegawczych
 • Budowa skutecznych systemów kontrolnych w firmie. Monitoring strategiczny, taktyczny, operacyjny
Funkcjonalna analiza pracy
 • Diagram funkcjonalnej analizy pracy w organizacji
 • Analiza stanowiska pracy
 • Business Process Management – analiza kompetencji
 • Analiza kwalifikacji. Wpływ naturalnych predyspozycji i doświadczenia na efektywność stanowiska pracy
Prowadzący
Tomasz Wrzesiewski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Paweł Musiał

Narzędziownia
Iwona Edris

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Sesja 3

Wartość z kapitału ludzkiego

Zarządzanie zaangażowaniem (2-3.12.2022)

Cele zajęć:
 • Wymiana dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim pomiędzy uczestnikami
 • Zrozumienie wpływu własnego stylu zachowań na zaangażowanie pracowników w realizowane zadania
 • Pogłębienie umiejętności wzmacniania zaangażowania ludzi poprzez rozwojowe delegowanie zadań, w sposób dopasowany do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnego
 • Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej według modelu coachingu
 • Budowanie zespołów pod kątem zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy/udziałowców
Podstawy zarządzania kapitałem intelektualnym
 • Jak zarządzać wiedzą pracowników?
 • Składniki kapitału intelektualnego?
 • Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu
 • Kapitał relacyjny i jego znaczenie
Czynniki wpływające na zaangażowanie. Kiedy chce nam się pracować?
 • Kim zarządzasz? Człowiek w pracy – od miesiąca miodowego do wypalenia zawodowego.
 • Jak zbudować kulturę sukcesu w swoim zespole?
 • Strefy energetyczne w zespole. Jak utrzymać się w strefie produktywności?
 • Zachowania menedżera zwiększające efektywność pracy podwładnych
Rola menedżera w zarządzaniu wynikami - dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości podwładnych.
 • Jak postrzegasz innych ludzi? Trzy podejścia – trzy efekty dla zaangażowania
 • Model przywództwa sytuacyjnego: cztery poziomy dojrzałości zawodowej pracownika i zespołu.
 • Empowerment w praktyce. Kiedy i jak delegować uprawnienia podwładnym?
 • Twój preferowany styl kierowania: szanse i zagrożenia dla efektywności Twojej i Twoich ludzi.
Informowanie nastawione na wyniki - narzędzia sprawnego wyznaczania i egzekwowania zadań.
 • Okazywanie uznania jako istotny motywator
 • Typowe błędy w komunikowaniu decyzji
 • Jak mówić o wymaganiach?
 • Zastosowanie coachingu w rozmowach z podwładnymi
Prowadzący
Radosław Jacek Miler

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
prof. Rafał Mrówka

Szkoła Główna Handlowa

Narzędziownia
Dorota Ceranka - Czajkowska

DCC Consulting

Sesja 4

Wartość z kapitału

Pozyskiwanie kapitału na GPW (20-21.01.2023)

Cele zajęć:
 • Wyjaśnienie działania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz podstawowych instrumentów tego rynku
 • Kalkulacja kosztu zainwestowanego kapitału, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Wyjaśnienie specyfiki różnych form finansowania rozwoju
 • Omówienie procesu pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Zaprezentowanie zasad budowania wartości dla założycieli i inwestorów
Rynki finansowe
 • Podział rynków finansowych
 • Zasady funkcjonowania poszczególnych segmentów
 • Instrumenty rynku finansowego (dłużne, udziałowe, pochodne)
Koszt zainwestowanego kapitału, ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu
 • Koszt kapitału obcego (kredyt bankowy, obligacje)
 • Stopa wolna od ryzyka i premia za ryzyko
 • Oczekiwana stopa zwrotu wg modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM
 • Koszt kapitału własnego (akcje)
Specyfika i macierz SWOT różnych form finansowania rozwoju
 • Finansowanie papierami dłużnymi (publiczna emisja obligacji)
 • Finansowanie kapitałem własnym z rynku niepublicznego (PE/VC)
 • Finansowanie kapitałem własnym z publicznej emisji akcji (IPO)
Proces pozyskiwania kapitału z wybranych źródeł
 • Pozyskiwanie kapitału obcego w drodze publicznej emisji obligacji
 • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji prywatnej (PE, VC)
 • Pozyskiwanie kapitału własnego w drodze emisji akcji na rynku publicznym (IPO)
Budowanie wartości dla założycieli i inwestorów
 • Analiza rozwoju wybranych spółek giełdowych
 • Jak inwestorzy instytucjonalni patrzą na spółki giełdowe? Relacje inwestorskie w praktyce
 • Standardy ESG w budowaniu wartości firmy
Prowadzący
Maciej Bombol

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Godzina z ekspertem
prof. Tomasz Berent

Szkoła Główna Handlowa

Narzędziownia
Michał Głowacki

Baker McKenzie

Sesja 5

Wartość z odpowiedzialnego działania

Budowanie ładu korporacyjnego firmy (3-4.03.2023)

Cele zajęć:
 • wskazanie znaczenia odpowiedzialnego i etycznego prowadzenia biznesu
 • zrozumienie elementów i zasad tworzenia ładu korporacyjnego firmy
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego
 • wskazanie znaczenia wdrażania w firmie zasad etycznych
Czym jest ład korporacyjny?
 • Wymiary ładu korporacyjnego
 • Formalny system zarządzania i jego znaczenie dla polityki ładu korporacyjnego
 • Mapa interesariuszy a ład korporacyjny firmy
Struktura ładu korporacyjnego w firmie
 • Organy spółki i zasady ich działania
 • Transparentne relacje z pracownikami
 • Polityka informacyjna
 • CSR firmy
 • Kodeksy etyczne
Kodeksy dobrych praktyk i ich znaczenie
 • Implementacja dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce
 • Kodeks Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych
 • Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Prowadzący
Bartłomiej Dębek

EY Academy of Business

Katarzyna Włodarska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Łukasz Bzdzion

Bioceltix

Narzędziownia
Piotr Grabowski

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców prawnych

Sesja 6

Wartość z trafnych decyzji

Decyzyjne dylematy menedżera (24-25.03.2023)

Cele zajęć:
 • Przedstawienie narzędzi wspierających decyzje biznesowe oraz ćwiczenie ich stosowania na przykładach
 • Rozpoznanie czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływających na (trafność) efektywność podejmowanych decyzji
 • Zdefiniowanie pułapek myślenia ograniczających racjonalność decyzji podejmowanych w biznesie
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych
Proces podejmowania decyzji – wyzwania dla menedżera
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich. Od analizy informacji do kontroli efektywności podjętej decyzji
 • Informacyjna podstawa podejmowania decyzji. Jak ocenić przydatność posiadanych informacji?
 • Typowe błędy w procesie podejmowania decyzji menedżerskich i sposoby ich przezwyciężania
 • Uwarunkowania organizacyjne procesu podejmowania decyzji
Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji
 • Konsonans i dysonans poznawczy
 • Wpływ kooperacji na podejmowanie decyzji. Czego nas uczy teoria gier?
 • Teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego i jej praktyczne konsekwencje
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana
Styl kierowania a proces podejmowania decyzji
 • Kilka słów o różnych sposobach podejmowania decyzji, wynikających z naszego typu społecznego
 • Co zmniejsza indywidualną skuteczność w procesie podejmowania decyzji?
Synergia w podejmowaniu decyzji zespołowych
 • Czy każdy zespół jest bardziej twórczy niż jednostka? Warunki efektywności decyzji podejmowanych w zespole
 • Jak wykorzystać potencjał współpracowników w procesie podejmowania decyzji?
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Dawid Cycoń

ML System

Narzędziownia
Wiktoria Jaros

Maxie Hill

Karol Susicki

Maxie Hill

Sesja 7

Wartość z podejścia do rynku

Zarządzanie wartością rynkową firmy (21-22.04.2023)

Cele zajęć:
 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych instrumentów, wykorzystywanych w osiąganiu wartości rynkowej z wykorzystaniem strategii marketingowej
 • Wykorzystanie analizy strategicznej oraz koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej do budowania wartości oferty
 • Zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi narzędziami wykorzystywanymi w działaniach marketingowych
Budowanie strategii – zbilansowana karta wyników
 • Cztery perspektywy zbilansowanej karty wyników (klient, finanse, procesy, rozwój)
 • Przekładanie celów operacyjnych na cele strategiczne z wykorzystaniem zbilansowanej karty wyników (BSC)
Marketingowe czynniki budowania wartości firmy
 • Jak zbudować skuteczny plan marketingowy?
 • Silne marki. Jak o nie zadbać?
 • Dobór rynków docelowych.
 • Przewaga różnicująca.
 • Strategiczne relacje z podmiotami otoczenia.
Proces budowania oferty
 • Produkt – obszary decyzji do podjęcia.
 • Marka handlowa. Jak zadbać o jej spójność?
Strategia promocji – rola spójnego komunikatu informacyjnego w budowaniu wartości oferty
 • Czym jest zintegrowana komunikacja marketingowa i jak ją wykorzystać do budowania wartości rynkowej oferty?
 • Narzędzia promocji (wykaz stosowanych instrumentów i specyfika ich stosowania)
 • Tworzenie podstaw strategii kreatywnej kampanii informacyjnej. Znaczenie UPS
Marketing w sieci
 • E-mail marketing
 • Social Media
 • Pozycjonowanie
Prowadzący
dr. Jarosław Wojciech Górski

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem

Narzędziownia
Anna Krajewska

NBS Communications

Piotr Wojtaszek

NBS Communications

Sesja 8

Wartość z zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem (19-20.05.2023)

Cele zajęć:
 • Systematyzacja typów ryzyka dla organizacji oraz sposobów ich mapowania
 • Przedstawienie modelu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Wyjaśnienie zależności między ryzykiem finansowym, operacyjnym, regulacyjnym i innymi
 • Przedstawienie sposobów tworzenia mechanizmów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji
 • Prezentacja sposobów mitygowania ryzyka w oparciu o wcześniej zdobyte umiejętności w ramach programu
 • Ukazanie miejsca ryzyka operacyjnego w strukturze ryzyk i czynników kształtujących ryzyko operacyjne
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka na przykładach z praktyki działania uczestników
Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem w firmie
 • Co to jest ryzyko?
 • Rodzaje i obszary występowania ryzyka
Systemowe podejście do ryzyka w firmie
 • Struktura zarządzania ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Proces zarządzania ryzykiem
Przeprowadzenie analizy ryzyka
 • Metody szacowania ryzyka
 • Identyfikacja składowych ryzyka
 • Zagrożenia i błędy związane z analizą ryzyka
Optymalizacja ryzyka
 • Zysk a ryzyko
 • Techniki zarządzania ryzykiem
 • Zastosowanie ładu korporacyjnego do zarządzaniem ryzykiem
Prowadzący
Katarzyna Włodarska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Krzysztof Piontek

DB Energy SA

Narzędziownia
prof. Krzysztof Jajuga

CFA Society Poland

Sesja 9

Wartość z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą (2-3.06.2023)

Cele zajęć:
 • wspomaganie wdrożenia zmian (procesu scalenia struktur, zmiany procedur i kultur organizacyjnych)
 • doskonalenie umiejętności menedżerów w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • przedstawienie narzędzi motywowania pracowników do zmiany zakresu i metod pracy oraz sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach
 • wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające)
Zmiana – wyzwania dla menedżera
 • Zmiana – rewolucja czy ewolucja?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i realizacji zmian. Kilka słów o tym jak im zapobiegać.
 • Efektywność organizacji w procesie zmian
 • Skąd się bierze innowacyjność?
Proces wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji.
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian organizacyjnych?
Psychospołeczne bariery wdrażania zmian
 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany
Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
 • Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany?
Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian
 • Dostosowanie kultur organizacyjnych – moda czy konieczność?
 • Mapa kultury organizacyjnej
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Iwona D. Bartczak

Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Narzędziownia
Bartosz Radziszewski

Business Dialog

Sesja 10

Wartość z osobistego potencjału lidera

Leadership - budowanie autorytetu szefa (16-17.06.2023)

Cele zajęć:
 • wzmocnienie wiarygodności osobistej w relacjach biznesowych
 • doskonalenie prowadzenia prezentacji biznesowych w sposób przekonujący i wiarygodny
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców bazujących na doborze argumentów, sposobie zachowania i kompetentnym wyglądzie
Tworzenie własnego wizerunku podczas prezentacji
 • Zasady wyglądu kompetentnego (dobór stroju i atrybutów zwiększających wiarygodność)
 • Postawa, gestykulacja i mimika zwiększająca wiarygodność
 • Doskonalenie przekazu werbalnego. Poznaj siłę swojego głosu
 • Zasady atrakcyjności językowej, skuteczność dwustronnej argumentacji, właściwe stosowanie żartów, porównań i przykładów
Techniki przyciągające uwagę słuchaczy
 • Dopasowanie języka i metod oddziaływania do rozmówców
 • Jak prezentować, by nie uśpić publiczności?
 • Metody zwiększenia siły przekonywania w stosowanych argumentach
 • Podstawy storytellingu
Analiza osobistego potencjału w zakresie wiarygodności osobistej
 • Stworzenie planu działań w zakresie doskonalenia wiarygodności osobistej
Prowadzący
Ewa Opolska

EY Academy of Business

Godzina z ekspertem
Paweł Przewieźlikowski

RYVU THERAPEUTICS

Narzędziownia
Paweł Zielewski

Forbes

partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Partnerzy

Patroni medialni