Powrót

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, określa podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. GPW przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania.

Administrator danych

Administratorem danych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.

GPW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem iodgkgpw@gpw.pl.

Bezpieczeństwo danych

GPW podjęła szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

Cele przetwarzania

Za pośrednictwem strony internetowej GPW (strona lub serwis) może pozyskiwać następujące dane osobowe:

 • Dane do kontaktów służbowych poprzez kontakt za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych na stronie;
 • Dane nadawców korespondencji kierowanej do GPW na adresy e-mail wskazane na stronie;
 • Dane kandydatów na Prezesa Zarządu Giełdy oraz członków Rady Nadzorczej GPW kierowane do GPW na adresy e-mail wskazane na stronie w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia GPW oraz dane akcjonariuszy GPW kierujących zgłoszenia ww. kandydatów;
 • Dane kandydatów do pracy, praktykantów, stażystów za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail wskazanych w sekcjach strony Kariera lub Praktyki, na które osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy przesyłają aplikacje;
 • Dane przekazywane podczas rozmów telefonicznych na nagrywane numery telefonów – nagrywaniem objęte są numery telefonów dedykowanych do obsługi zgłoszeń w szczególności dotyczących obsługi sesji giełdowych;
 • Dane uczestników szkoleń, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez GPW za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie;
 • Dane użytkowników serwisów zamkniętych, którzy rejestrują się do serwisów zamkniętych za pośrednictwem strony;
 • Dane odbiorców newsletterów GPW;
 • Dane odbiorców danych statystycznych za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail, na które wysyłane są formularze zamówień na dane statystyczne.

Częścią serwisu GPW jest serwis poświęcony edukacji giełdowej za pośrednictwem tego serwisu zbierane są dane uczestników konkursów edukacyjnych, uczestników platformy edukacyjnej GPWTrader.

W ramach serwisu edukacyjnego pozyskiwane są także dane uczestników Szkoły Giełdowej, której organizatorem i administratorem danych jest Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Fundacja GPW wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW i prowadzi działalność w zakresie edukacji realizując programy szkoleniowo – edukacyjne wspierające rozwój rynku kapitałowego i towarowego, które adresowane są do szerokiej grupy odbiorców. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację GPW dostępne są pod formularzami zgłoszeniowymi na organizowane przez Fundację GPW wydarzenia, a także w serwisach obsługiwanych przez Fundację GPW, takich jak „Wizyty szkolne”,”Go4Poland”.

Podstawy przetwarzania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych powyżej, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Przetwarzane przez GPW dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych);
 • odbiorcą danych mogą być również audytorzy, biegli rewidenci oraz firmy doradcze;
 • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem
i zapewnieniem poufności.

Profilowanie danych

Nie dokonujemy profilowania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora – przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda – do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.

Cookies

Dla potrzeb zarządzania serwisem i usprawnienia nawigacji używane są pliki cookies.

Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich
z poszczególnych stron serwisu GPW. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, ale może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Szczegółowe informacje na temat plików cookies są dostępne w Polityce Cookies.

Inne informacje

Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące statystyki odwiedzin serwisu, korzystając z usługi Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

Serwis przetwarza również dane przekazywane podczas komunikacji elektronicznej: numery IP przypisane do komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zarejestrowane
w logach systemów informatycznych GPW, w tym w związku z odwiedzaniem witryn internetowych w domenie GPW dane te są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych GPW.

Na stronie umieszone są przekierowania do serwisów społecznościowych. GPW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do serwisów społecznościowych.

Serwis może zawierać linki do strony internetowych innych podmiotów. GPW nie odpowiada za polityki ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie.

Dane kontaktowe Administratora

Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez GPW danych osobowych mogą Państwo kierować na adres mailowy: iodgkgpw@gpw.pl.