Powrót

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie oochronie danych osobowych, RODO).

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po upływie wskazanych okresówAdministrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocyprzepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionychinteresów przez okres przedawnienia roszczeń.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobieprzysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danychosobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.