KURS GPW GROWTH ESG W PRAKTYCE

Zaplanuj wdrożenie standardów ESG,
dzięki szkoleniom GPW Growth - ESG w praktyce.

Nasz program szkoleniowy ma na celu wprowadzenie uczestników, przedstawicieli spółek giełdowych, w teorię zarządzania czynnikami ESG przy równoczesnym uzupełnieniu tej wiedzy o istotne zagadnienia praktyczne w procesie wdrażania standardów zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie emitenta

Kurs ten pozwoli również poznać podstawy rzetelnego raportowania danych niefinansowych oferując uczestnikom praktyczne wskazówki i rozwiązania, bazujące na uznanych standardach sprawozdawczości niefinansowej.

Koszt udziału w Kursie GPW Growth – ESG w praktyce wynosi 3000 PLN + VAT.

WEŹ UDZIAŁ

ZOBACZ CO MOŻESZ ZYSKAĆ
DZIĘKI GPW GROWTH ESG W PRAKTYCE!


Do kogo kierowana jest Akademia?

Kurs kierowany jest do:

  • zarządów i kadry menadżerskiej spółek giełdowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw;
  • osób budujących strategię firmy;
  • osób zajmujących się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów niefinansowych;
  • menadżerów ESG.

Co zyskasz biorąc udział w kursie?

 

Podczas szkolenia prowadzonego przez ekspertów, którzy od lat zawodowo zajmują się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju, rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie:

  • regulacji obejmujących kwestie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw na rynku finansowym;
  • zasad działania i charakterystyki zrównoważonego finansowania;
  • rozwijania kompetencji zarządzania i raportowania czynników ESG;

co jest szczególnie istotne w kontekście budowania długofalowej wartości  spółki giełdowej.

 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

W ramach kursu GPW Growth ESG w praktyce zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również trwających procesów legislacyjnych, oraz przedstawione zostaną metody zrównoważonego finansowania. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju. Planujemy trzy dni szkoleniowe, które będą poświęcone kolejno na:

  • uzasadnienie dla wdrażania ESG u emitenta,
  • inwestycje zgodne ze standardami ESG oraz
  • praktyczne aspekty raportowania ESG.

DOŁĄCZ DO KURSU GPW GROWTH ESG W PRAKTYCE

Environment

Więcej ikona strzałki

Social

Więcej ikona strzałki

Governance

Więcej ikona strzałki

Environment

"Environment" (środowisko) w kryteriach ESG odnosi się do kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, takich jak zmiany klimatu, emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, gospodarowanie odpadami i zużyciem wody oraz wpływem na kwestie bioróżnorodności. W kontekście inwestycji, ocena kwestii związanych z ochroną środowiska może pomóc inwestorom w wyborze firm, które działają w sposób zrównoważony, redukują swoje wpływy na środowisko naturalne i minimalizują swoje ryzyko finansowe związanego z zmianami klimatu i innymi zjawiskami związanymi ze środowiskiem.

ikona strzałki Wstecz

Social

"Social" (społeczny) w kryteriach ESG odnosi się do kwestii związanych z relacjami społecznymi i ludzkimi, takich jak prawa pracownicze, równość i różnorodność, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ochrona praw konsumentów oraz relacje z klientami oraz z lokalnymi społecznościami, w których działają firmy. W kontekście inwestycji, ocena kwestii związanych z aspektami społecznymi może pomóc inwestorom w wyborze firm, które są zaangażowane w praktyki biznesowe, które respektują prawa i godność pracowników, klientów i innych zainteresowanych stron, a także mają pozytywny wpływ na społeczności, w których działają.

ikona strzałki Wstecz

Governance

"Governance" (rządy, zarządzanie) w kryteriach ESG odnosi się do praktyk zarządczych, które wpływają na sposób, w jaki przedsiębiorstwo jest kierowane i kontrolowane. Odnosi się do sposobu, w jaki zarząd przedsiębiorstwa podejmuje decyzje, rozlicza się z nich oraz nadzoruje swoje działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i normami etycznymi.

ikona strzałki Wstecz

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU
GPW ESG W PRAKTYCE


KURS ONLINE

Forma

3 DNI

Czas trwania

WYKŁADY I WARSZTATY

Typ zajęć

DZIEŃ I - Uwarunkowania ESG

12 września 2024

CEL

Zapoznanie się z uwarunkowaniami

Uczestnik zapozna się z uwarunkowaniami w zakresie tematyki ESG oraz z otoczeniem regulacyjnym, które wpływa na rozwój zarządzania czynnikami ESG. Uczestnik dowie się, jakie uwarunkowania regulacyjne wpływają na konieczność podjęcia przez niego działań w zakresie włączenia elementów ESG do zarządzania spółką giełdową.

SESJA 1

Zmiany klimatyczne i wyzwania społeczne wynikające ze zmian klimatycznych

3h

Zagadnienia dotyczące funkcjonowania ESG, odpowiedzialności biznesu i konieczności wprowadzenia wielu regulacji w systemy zarządzania to tematy, które od kilku lat coraz bardziej dominują dyskusję o transformacji sektora przedsiębiorstw. Wszystkie te zagadnienia mają jednak historię dłuższą niż może się nam wydawać. Międzynarodowa społeczność naukowców już od przełomu lat 50 i 60 powzięła pierwsze działania na rzecz dostosowania swoich gospodarek do idei zrównoważonego rozwoju, która realnych kształtów nabrała w 1987 podczas tzw. Komisji Brundtland i stała się podstawą do Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro, w 1992 roku. Termin ESG został natomiast spopularyzowany za sprawą raportu UN Global Compact – Who cares win z 2004 roku. Podczas wykładu dowiecie się Państwo o tym, dlaczego o ESG mówimy tak wiele i dlaczego wciąż za mało. Co jest celem ESG i dlaczego rozważając jego ramy musimy wychodzić poza definicję „raportowania niefinansowego”, teraźniejsze ryzyka i tworzyć biznesowe strategie z myślą o kolejnych pokoleniach.

Prowadzący:
Kamil Wyszkowski

UN Global Compact

SESJA 2

Podstawowe pojęcia finansów zrównoważonych

3h

Uczestnik zapozna się z fundamentami zrównoważonego finansowania stworzonymi w celu realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu. Dowie się, jakie są wytyczne do raportowania ESG opracowane przez GPW oraz EBOR, które stanowią przewodnik dla spółek do stworzenia własnego raportu niefinansowego.

Prowadzący:
Robert Adamczyk

EBOR

DZIEŃ II - Inwestycje ESG

19 września 2024

CEL

Zapoznanie się z uwarunkowaniami

Uczestnik zapozna się z zielonymi instrumentami dłużnymi. Blok ten pozwoli mu zrozumieć w jakich aspektach współpracy z podmiotami finansującymi wykorzysta on wdrożenie czynników ESG do działalności emitenta dopuszczonego do obrotu. Zapozna się z również z zasadami i instrumentami zrównoważonego finansowania bankowego, pozna elementy dialogu z klientem w kontekście finansowania zrównoważonego, dowie się o kluczowych elementach transakcji oraz na co banki zwracają uwagę przy ocenie, pozna obowiązki „compliance ESG” kredytobiorców (np. finansowanie projektowe, korporacyjne lub leasingowe OZE, szerzej o finansowaniu ESG-linked).

SESJA 3

Finansowanie bankowe zrównoważonych inwestycji

2h

Uczestnik zapozna się z zasadami i instrumentami zrównoważonego finansowania bankowego, a także z najważniejszymi barierami ograniczającymi ten rynek w Polsce i na świecie. Omówione zostaną elementy dialogu z klientem w kontekście finansowania zrównoważonego, w tym kluczowe obszary transakcji, na które banki zwracają uwagę przy ocenie oraz charakterystyka obowiązków „compliance ESG” kredytobiorców. Uczestnik pozna także przykładowe transakcje przeprowadzone w Polsce i na świecie.

Anna Malinowska

mBank

Mariusz Lipski

mBank

SESJA 4

Zielone instrumenty dłużne

2h

Uczestnik zapozna się z charakterystyką zielonych instrumentów dłużnych. Dowie się, jakie obowiązują standardy rynkowe dla zielonych emisji oraz jakie jest otoczenie regulacyjne. Wyjaśniony zostanie proces emisji zielonych instrumentów dłużnych, w tym praktyczne aspekty związane z przygotowaniem emisji, współpracą z zewnętrznymi doradcami i audytorami oraz obowiązkami sprawozdawczymi. Przybliżone będą także potencjalne korzyści oraz wyzwania związane z emisją zielonego długu. Uczestnik zapozna się z kategoriami wymagań ustanowionych przez przepisy Europejskiego Zielonego Ładu dla wybranych sektorów gospodarki. Omówione zostaną również korzyści oraz wyzwania, jakie mogą napotkać emitenci zielonego długu (premia za zieloność, greenwashing, zielona emisja jako przejaw realizacji strategii i polityki środowiskowej).

Prowadzący:
Michał Głowacki

Baker McKenzie

Bartosz Ordon

Baker McKenzie

Jerzy Bombczyński

Baker McKenzie

SESJA 5

Zielone Finansowanie od kuchni. Jak zbudować dokumentację pod zielone finansowanie? Jak zachęcić inwestorów?

1,15h

Uczestnik dowie się jak należy zidentyfikować projekty lub działania, które mogą kwalifikować się do zielonego finansowania w tzw. green bond framework-u, a następnie dokładnie udokumentować ich zgodność z wymaganiami prawnymi i dobrymi praktykami. Pokażemy, jak firmy, samorządy i instytucje finansowe mogą sformalizować swoje zobowiązania do działań na rzecz ochrony środowiska lub aspektów socjalnych, poprzez kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i cele zrównoważonego rozwoju (SPT). Uczestnik dowie się na co w praktyce zwracają uwagę inwestorzy i jak osiągnąć “greenium”.

Prowadzący:
Honorata Fijałka

Concordiste

SESJA 6

Finansowanie rozwoju poprzez instrumenty zrównoważone

2h

Uczestnik dowie się, jak przygotować przedsiębiorstwo do pozyskania zielonego/zrównoważonego finansowania na przykładzie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Przybliżone mu zostaną dobre praktyki Grupa Azoty Polyolefins S.A w tym zakresie. Uczestnik zapozna się również z kwestią znaczenia ratingów ESG, jak również z tematyką emisji zielonych i zrównoważonych obligacji i project finance po wejściu w życie Nowej Taksonomii UE.

Prowadzący:
Monika Płońska

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

DZIEŃ III - Praktyczne aspekty raportowania ESG emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do ASO

3 października 2024

CEL

Zapoznanie się z uwarunkowaniami

Uczestnik pozyska wiedzę praktyczną od rynkowych liderów ESG. W trakcie warsztatów uczestnik dowie się, jakie są etapy raportowania, jak przygotować raport zrównoważonego rozwoju oraz pozna wytyczne GPW w obszarze komunikacji z inwestorami. Blok ten pozwoli uczestnikowi poznać narzędzia, dzięki którym przeprowadzi efektywną i kompleksową komunikację z odbiorcami informacji niefinansowych.

SESJA 7

Etapy raportowania

2h

Uczestnik pozna tematykę regulacji związanych z raportowaniem zgodnie z europejskimi standardami ESRS, co pozwoli na sprofesjonalizowanie procesu raportowania w przedsiębiorstwie i uniknięcie niepotrzebnych błędów w tym zakresie. Dowie się jak przygotować się do raportowania, dobrać zespół przygotowujący raport, właściwie ocenić sytuację firmy i przygotować strategię ESG. Przybliżone będą także kwestie związane z komunikowaniem raportu i relacjami z interesariuszami raportu.

Prowadzący:
Dr Monika Sady

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

SESJA 8

Praktyczne przykłady wdrożenia strategii ESG

1.5h

Uczestnik dowie się, jaka jest rola raportowania w dalszym rozwoju zarządzania ESG w przedsiębiorstwie. Zapozna się również ze strategicznym wymiarem ESG i najlepszymi praktykami rynkowymi na budowanie wartości w oparciu o ESG i zrównoważony rozwój, a także jakie wiążą się z tym wyzwania i ryzyka.

Prowadzący:
Przemysław Wasilewski

SESJA 9

Jak przygotować raport zrównoważonego rozwoju

2h

Uczestnik dowie się, jak wygląda proces przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju w oparciu o wytyczne i najlepsze praktyki rynkowe. Przedstawione zostaną poszczególne etapy, w tym m.in.: dialog z interesariuszami, analiza i ocena istotności, proces zbierania danych, przygotowywania treści oraz weryfikacja zewnętrzna. Uczestnik pozna wymogi raportowania zgodnie z CSRD i europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Prowadzący:
Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

SESJA 10

Jak liczyć ślad węglowy w trzech zakresach?

1h

Uczestnik zapozna się z praktycznym podejściem do liczenia śladu węglowego wewnątrz organizacji. Podczas warsztatu zostaną omówione 3 zakresy raportowania, pojęcie upstream / downstream.
Uczestnicy poznają czynniki, które należy uwzględnić, takie jak zużycie energii, transport, zarządzanie odpadami i wiele innych oraz dowiedzą się, gdzie szukać danych niezbędnych do prawidłowego raportowania.

Prowadzący
Aga Maciejowska

Plan Be Eco

Joanna Maraszek

Plan Be Eco

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy biznesowi