Kontakt

Weź udział w GPW Growth

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, pod numerem KRS 82312, kapitał zakładowy
w wysokości 41.972.000 złotych – w całości opłacony.
NIP 526-025-09-72

www.gpw.pl

gpw@gpw.pl | tel. +48 22 628 32 32